ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship

logo-tieΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship, διοργανώνεται στην Καβάλα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός έτους που στοχεύει να εκπαιδεύσει αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν μελλοντικοί μηχανικοί και επιχειρηματίες στον εντοπισμό, την εκτίμηση και τη διαχείριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Το Πρόγραμμα επιτρέπει στους αποφοίτους του να αντιμετωπίζουν τις σύχρονες προκλήσεις και να παίρνουν έξυπνες αποφάσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων και εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας 3 εξαμήνων αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, με τη φιλοδοξία να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις υπό οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική σκοπιά. Καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύχρονης τεχνολογίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ, πατώντας εδώ.

Τροποποίηση ΦΕΚ αναγνώρισης.

Ευκαιρίες Καριέρας

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος προσφέρεται πλειάδα επαγγελματικών επιλογών για να επιλέξουν, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση από ην αγορά εργασίας για ικανούς επαγγελματίες που συνδυάζουν διοικητικά αλλά και τεχνικά προσόντα, μαζί με τη γνώση των σύχρονων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών τάσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να αναζητήσουν καριέρα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο κατασκευαστικός, η συμβουλευτική των επιχειρήσεων ή ακόμα και να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Υποψηφιότητα - Αιτήσεις

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Γενικά, απόφοιτοι με βασικό τίτλο σπουδών (BSc) σε γνωστικό αντικείμενο των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, απόφοιτοι Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορεί να προέρχονται από Εκπαιδειυτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τρίτο ο μεταπτυχιακός φοιτητής επικεντρώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής του διατριβής. Το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων καλύπτει τόσο γενικά θέματα όσο και εντελώς εξειδικευμένα, όπως π.χ. νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία κ.ά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να χρησιμοποιούν εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως TEM, SEM/EDX, SAXS/WAXS κ.ά.

Υποτροφίες

Στο ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα απονομής υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση, καθώς επίσης και λόγω διάφορων άλλων κριτηρίων.

Γλώσσα

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ χρειάζεται να υπάρχει η κατοχή ενός από τα πτυχία Lower, IELTS, TOEFL ή TOEIC πριν την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Εάν δεν έχετε τα απαιτούμενα προσόντα γλωσσομάθειας, μπορείτε να ζητήσετε μια αξιολόγηση του επιπέδου σας στα αγγλικά στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ιδρύματός μας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται στο ποσό των €4.500 που καταβάλλεται σε 3 δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Υποβολή Αίτησης

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail, είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση υποψηφιότητάς σας στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας. 
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
  • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. 
  • Επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών. 
  • Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σε περίπτωση που είστε τελειόφοιτος/η, καθώς επίσης να αναφέρετε και την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στα δικαιολογητικά σας οτιδήποτε χαρακτηρίζει και ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, όπως περίληψη διπλωματικής εργασίας, δημοσιευμένα άρθρα κ.λπ. 
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για υποψηφίους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής. 
  • Τεκμηρίωση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
  • Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει αναφορές σε: Δημοσιεύσεις, διακρίσεις (π.χ. υποτροφίες), ξένες γλώσσες (με επίπεδο γνώσης, έτος κτήσης πτυχίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει) κ.λπ. 
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος "Δεν είναι εγγεγραμμένος-η σε άλλο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής".

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ