ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, μετά το τέλος του Ζ' εξαμήνου και εφόσον έχουν περάσει όλα τα Μαθήματα Ειδικότητας.
Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, πραγματοποιείται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, σε επιχειρήσεις, σε τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών, σε εργαστήρια και κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας.
Εξασφαλίζει την εμβάθυνση της γνώσης του σπουδαστή σε θέματα τεχνολογικής εφαρμογής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα την ενασχόλησή του σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Καθώς το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς της αλλοδαπής, προσφέρεται η ευκαιρία-δυνατότητα στους σπουδαστές του Τμήματος, να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του εξωτερικού, αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τα τελευταία χρόνια η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Το Τμήμα ορίζει την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, στην οποία απευθύνονται οι σπουδαστές για εξεύρεση θέσης πρακτικής.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από εκπαιδευτικό του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται για το λόγο αυτό.
Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει (μέσω πρωτοκόλλου) τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.