ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Σκοπός του Τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με έμφαση στη μελέτη και το σχεδιασμό έρευνας και εφαρμογής συνδυασμένων επιστημονικών γνώσεων στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα, καθώς και  διεπιστημονικές εφαρμογές μη γραμμικής δυναμικής και την τεχνολογική καινοτομία.Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικά εργαστηριακών μαθημάτων.

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη γνώση για την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και την εφαρμογή τους στους τομείς της σύγχρονης Ηλεκτρολογίας, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε ερευνητική και τεχνολογική παραγωγική διαδικασία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές του, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια στο γνωστικό τους αντικείμενο και να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα της χώρας.