ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αξιολόγηση υποψηφίων Ε.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Οι παρακάτω πίνακες καταγράφουν τα προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσίες) χωρίς να εξετάζεται η συνάφεια της Διδακτορικής Διατριβής ή του Μεταπτυχιακού Τίτλου, των ερευνητικών εργασιών και η διάρκεια της επαγγελματικής προϋπηρεσίας τους προς το γνωστικό αντικείμενο του προκηρυχθέντος μαθήματος.

Εισήγηση Επιτροπής


[Πίνακες καταγραφείς προσόντων των υποψηφίων (Παράρτημα-Καρτέλα 1)]

[Πίνακες καταγραφείς προσόντων των υποψηφίων (Παράρτημα-Καρτέλα 2)]

[Πίνακες καταγραφείς προσόντων των υποψηφίων (Παράρτημα-Καρτέλα 3)]