ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2016

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2016 (Εδώ)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από

1 έως 15 Νοεμβρίου 2016.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη γραμματεία)    (εδώ)

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2016.